Välkommen till oss

Om Nordic Holistic Care 

Nordic Holistic Care vill bidra till att skapa meningsfulla sammanhang för alla genom att erbjuda delaktighet och inflytande, för att främja gemenskap och glädje.

Vi vill värna om den enskilda människans integritet och självbestämmande. Vår vision är att stärka individen, Vilket innebär att vi alltid utgår från individens behov, önskemål och förutsättningar.

Kvalitet

Nordic Holistic Care genomför kontinuerliga uppföljningar av genomförandeplaner och kompetensutvecklar personalen. Två gånger i månaden har vi arbetsplatsmöten där kvalitetsförbättringar diskuteras.

All personal ska känna delaktighet. Personalen ges möjlighet till kompetensutvecklande utbildning. Intern handledning och vid behov även handledning utifrån.

  • Vårt kvalitetsarbete styrs av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt kommunens riktlinjer.
  • Vi har kontinuerliga uppföljningsmöten och dokumenterad avvikelserapportering.
  • Nya medarbetare får en grundlig genomgång av rutiner och förhållningssätt och slussas in genom att en tid arbeta tillsammans med erfaren personal.

Företaget ansvarar för

Att all personal som utför arbetsuppgifter inom uppdraget iakttar den sekretess, tystnadsplikt och anmälningsplikt som gäller för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens personal.
Att hantera klagomål och synpunkter på ett bra sätt är en viktig del av NHC kvalitetsarbete.

Om vi tidigt blir uppmärksammade på eventuella brister i vår verksamhet får vi en möjlighet att rätta till de problem som orsakade klagomålet. Detta gör att vi kan utveckla vården och säkerställa att vi erbjuder en hög kvalitet.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!